Informacje ogólne

Zezwolenia na naukę są przeznaczone dla cudzoziemców, którzy chcą studiować w instytucji edukacyjnej w Kanadzie. Osoby na utrzymaniu (małżonek lub dzieci) tych, którzy czasowo przebywają w Kanadzie z zezwoleniem na pracę lub zezwoleniem na pobyt czasowy są zobowiązane do uzyskania Study Permit (zezwolenia na naukę), aby uczyć się w Kanadzie. Te osoby na utrzymaniu otrzymają Study Permit, który ma taką samą ważność, jak w przypadku posiadacza zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt czasowy.

Małoletnie dzieci, które planują uczęszczać do przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum nie są zobowiązane do uzyskania Study Permit (z wyjątkiem dzieci, które są pod opieką rodziców, którzy posiadają wizy na pobyt czasowy).

Wszyscy cudzoziemcy, którzy osiągnęli pełnoletniość w momencie składania wniosku, muszą uzyskać Study Permit, aby uczęszczać do jakiejkolwiek instytucji edukacyjnej. W celu ubiegania się o Study Permit, cudzoziemiec musi przedstawić dowód przyjęcia do zatwierdzonej instytucji, dowód posiadania wystarczających środków na opłacenie kosztów nauki i życia, a także wykazać zamiar powrotu do domu po zakończeniu studiów. Zazwyczaj cudzoziemiec otrzymuje Study Permit, który jest ważny przez jeden rok. Cudzoziemiec będzie musiał ubiegać się o odnowienie zezwolenia na naukę na koniec każdego roku szkolnego.

Nowe wymagania obowiązujące od 1 czerwca 2014 roku

Od 1 czerwca 2014 roku zezwolenia na naukę są wydawane tylko kandydatom, którzy zostali przyjęci na studia w wyznaczonych instytucjach edukacyjnych.

Ponadto, studenci są zobowiązani do aktywnego kontynuowania studiów i czynienia postępów w kierunku zakończenia ich programu. Wyznaczone instytucje edukacyjne regularnie informują Citizenship and Immigration Canada (CIC) o zapisach na studia.

Ponadto, od 1 czerwca 2014 roku większość cudzoziemców studiujących dziennie w Kanadzie na mocy ważnego zezwolenia na naukę, nie jest już zobowiązana do posiadania zezwolenia na pracę. Studenci studiów dziennych mogą pracować do 20 godzin tygodniowo w ciągu zwykłego roku akademickiego i w pełnym wymiarze czasu podczas regularnie ustalanych przerw w szkole.

Badania lekarskie

Cudzoziemcy, którzy planują odwiedzić Kanadę na więcej niż sześć (6) miesięcy i którzy zamieszkiwali w określonych krajach w ciągu roku przed ich przyjazdem do Kanady, będą zobowiązani do poddania się badaniom lekarskim przed uzyskaniem Study Permit (zezwolenia na naukę).

Regionalna Opieka Zdrowotna

Cudzoziemiec, który posiada zezwolenie na naukę, nie jest objęty Regionalną Opieką Zdrowotną. Zalecamy uzyskanie prywatnego ubezpieczenia w celach pokrycia kosztów opieki zdrowotnej w trakcie pobytu w Kanadzie. Kliknij na link na naszej stronie głównej. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat procedury ubiegania się o zezwolenie na studia, prosimy o kontakt z naszym biurem.

We offer a range of exclusive services to help you to immigrate to Canada beginning with an assessment of your Canadian immigration eligibility to easing your settlement in Canada.

Jak możemy ci pomóc?

Oferujemy szereg usług, które pomogą Ci wyemigrować do Kanady.