Informacje ogólne

Złożenie wniosku na pobyt stały za pośrednictwem systemu „Express Entry”

UWAGA: od dnia 1 stycznia 2015 roku rząd Kanady uruchomił nowy system do zarządzania aplikacjami, który nazywa się „Express Entry”. Złożenie wniosku za pośrednictwem systemu „Express Entry” jest obowiązkowe dla wszystkich imigrantów ekonomicznych chcących przyjechać w ramach programów Canadian Experience Class, Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trades Program i opcjonalnie dla wnioskodawców w ramach Provincial Nominee Program.

Proces składania wniosków i system punktowy

Kandydaci, którzy kwalifikują się do jednego z programów imigracji ekonomicznej do Kanady (patrz poniżej), będą musieli wypełnić profil kandydata online używając systemu „Express Entry”.

Wnioskodawcom zostaną przyznane punkty na podstawie wielu czynników, które pomogą ocenić zdolność kandydatów do osiągnięcia sukcesu w Kanadzie. Maksymalnie można otrzymać 1200 punktów w następujących kategoriach:

* 500 punktów: kluczowe czynniki ludzkie, takie jak wiek, wykształcenie, znajomość języka oraz doświadczenie kanadyjskie * 100 punktów: możliwość wykorzystania swoich umiejętności za granicą, w tym kwalifikacje zagraniczne, stopnie naukowe i doświadczenie zawodowe. * 600 punktów: posiadanie Pozytywnej oceny wpływu na rynek pracy (Positive Labour Market Impact Assessment) lub Certyfikatu nominacji prowincji (Provincial Nomination Certificate)

Wnioskodawca, któremu towarzyszy małżonek/małżonka, uzyska 100 punktów mniej w kategorii “Kluczowych czynników ludzkich” i kategorii “Możliwość wykorzystania swoich umiejętności za granicą”. Punkty te zostaną za to przyznane małżonkowi/małżonce w celu wzajemnego dopełnienia.

Aplikanci, którzy nie posiadają jeszcze ofert pracy poświadczonych pozytywnie przez Labour Market Impact Assessment, są dodatkowo zobowiązani do rejestracji w Banku Pracy (Job Bank). Bank Pracy będzie wspierał aplikantów w kontaktowaniu się z potencjalnymi pracodawcami i pomagał w procesie składania wniosku. Wnioski trafiają do “Express Entry pool”, gdzie będą regularnie rozpatrywane. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe oceny, jak również aplikanci posiadający oferty pracy poświadczone pozytywnie przez Labour Market Impact Assessment, otrzymają zaproszenie do ubiegania się o pobyt stały. Po otrzymaniu zaproszenia kandydaci mają 60 dni na dopełnienie aplikacji.

Programy imigracji gospodarczej – informacje ogólne

W celu ubiegania się o pobyt stały w Kanadzie za pośrednictwem systemu “Express Entry”, należy zakwalifikować się do jednego z programów imigracji gospodarczej opisanych poniżej.

Kategoria „Doświadczenie w Kanadzie”

Na mocy zasad obowiązujących w tej kategorii, cudzoziemcy, którzy pracowali w Kanadzie przez okres co najmniej 1 roku, mogą starać się o pobyt stały na podstawie ich kanadyjskiego doświadczenia zawodowego. Aby zakwalifikować się do tej kategorii, wnioskodawcy muszą posiadać przynajmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pełnym wymiarze godzin w Kanadzie, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku. Kandydaci będą musieli także spełnić określone kryteria językowe i wykazać plany zamieszkania poza miastem Quebec.

Programy Nominowanych Regionalnie (PNPs)

Większość prowincji w Kanadzie posiada umowy z rządem kanadyjskim, umożliwiające im odgrywanie większej roli w wyborze imigrantów, których chcą przyjąć. Prosimy skontaktować się z nami w celu omówienia tej kwestii. Pierwszy etap polega na złożeniu wniosku do prowincji, gdzie zamierzamy się osiedlić. Prowincja rozważy aplikację w oparciu o ich potrzeby imigracyjne oraz Twój szczery zamiar osiedlenia się właśnie tam.

Przed złożeniem wniosku o wyemigrowanie do Kanady, nominowani regionalnie muszą przejść przez proces nominacji w prowincji.

Będąc nominowanym przez prowincję, następnie należy przygotować osobny wniosek do Citizenship and Immigration Canada (Urząd Obywatelstwa i Imigracji Kanady) o pobyt stały. Urzędnik CIC dokona oceny wniosku w oparciu o kanadyjskie przepisy imigracyjne.

Nominowani przez prowincję nie są oceniani pod względem sześciu czynników selekcji Programu Federal Skilled Worker (Federalny Pracownik Wykwalifikowany)

Program Wykwalifikowanego Pracownika

Kandydaci, którzy posiadają wysoki poziom wykształcenia i / lub duże doświadczenie zawodowe, które może zostać wykorzystane na kanadyjskim rynku pracy, zwykle składają wnioski w tej kategorii. Wnioskodawca musi spełnić odpowiednie kryteria, aby zakwalifikować się jako imigrant w kategorii Wykwalifikowanego Pracownika. Kryteria imigracyjne są określone w formacie systemu punktowego.

System punktowy

Kwalifikacje wnioskodawcy są oceniane na podstawie systemu punktowego. System punktowy składa się z sześciu (6) czynników, do których urzędnik wizowy przydzieli punkty. Wspomniane czynniki to:

Edukacja (maksymalnie 25 punktów) – najwyższy osiągnięty poziom wykształcenia oraz łączna liczba lat nauki kandydata. Znajomość języka (maksymalnie 24 + 4 punkty) – umiejętności językowe wnioskodawcy w mowie, słuchaniu, pisaniu i czytaniu, w jednym lub w obu oficjalnych językach Kanady – angielskim i / lub francuskim. Należy pamiętać, że jeżeli kandydat pragnie uzyskać punkty z języka, musi dostarczyć dokument poświadczający znajomość tego języka. Biegła znajomość drugiego języka urzędowego jest warta dodatkowe 4 punkty.

Doświadczenie zawodowe (maksymalnie 15 punktów) – liczba lat przepracowanych przez wnioskodawcę w danym zawodzie.

Wiek (maksymalnie 12 punktów) – obecny wiek wnioskodawcy. Idealny wiek wynosi od dwudziestu jeden do czterdziestu dziewięciu (21-49) lat. Posiadane zatrudnienie w Kanadzie (maksymalnie 10 punktów) – a) oferta stałej pracy w Kanadzie, do której wnioskodawca posiada kwalifikacje, lub b) wnioskodawca jest obecnie zatrudniony w Kanadzie oraz posiada zezwolenie na pracę, które jest ważne przez dwanaście (12) miesięcy i potwierdzone przez HRSDC. Zdolności adaptacyjne (maksymalnie 10 punktów) – wnioskodawca może mieć przyznane punkty w ramach tego kryterium, jeżeli jest w stanie wykazać, że może się łatwo zaadoptować do życia w Kanadzie. Przykłady to: edukacja współmałżonka, posiadane zatrudnienie oraz członkowie rodziny, którzy są stałymi rezydentami lub kanadyjskimi obywatelami.

Obecny limit, który jest niezbędny do zakwalifikowania się, wynosi 67 punktów. Jeżeli kandydat uzyska wynik, który jest nieco mniejszy niż powyższy, punkty uznaniowe mogą być udzielane przez urzędnika wizowego, jeśli wnioskodawca może wykazać swoją zdolność do skutecznego zaaklimatyzowania się w Kanadzie. Prosimy o kontakt z naszym biurem w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przypadków uznania.

Małżonkowie

Małżonek jest zdefiniowany jako osoba fizyczna w wieku 16 lat lub starsza, która jest:

* Współmałżonkiem przez małżeństwo;

* Partnerem cywilnym;

* Partnerem małżeńskim

Osoby na utrzymaniu

Dziecko na utrzymaniu jest zdefiniowane jako:

* Dziecko poniżej 19. roku życia nie mające współmałżonka lub partnera cywilnego;

* Dziecko, które jest uzależnione finansowo od rodziców z powodu niepełnosprawności, przed ukończeniem 22 lat;.

Badania lekarskie

Wnioskodawca i każda z osób będąca na jego / jej utrzymaniu (bez względu na to, czy towarzyszą oni wnioskodawcy czy nie), jest zobowiązana do poddania się badaniom lekarskim. Badanie lekarskie musi być wykonywane przez lekarza, który został zatwierdzony przez Citizenship and Immigration Canada (Urząd Obywatelstwa i Imigracji Kanady) do wykonania tych testów. Wnioskodawca i każdy zależny od niego musi przejść badania lekarskie, aby wykazać, że żaden z nich nie cierpi na chorobę, która mogłaby stworzyć zagrożenie dla zdrowia publicznego lub mogłaby stawiać znaczne wymagania dotyczące serwisów socjalnych i / lub zdrowotnych Kanady.

Certyfikaty policyjne

Każdy wnioskodawca i osoby zależne w wieku powyżej osiemnastu (18) lat, muszą dostarczyć zaświadczenia o niekaralności od policji z każdego kraju, w którym zamieszkiwali powyżej sześciu miesięcy. Wnioskodawca może skonsultować się z konsulatami, ambasadami i komisjami wyższymi krajów w przypadku wystąpienia trudności w uzyskaniu wymaganych zaświadczeń.

Wyjazd z Kanady

Stały rezydent może swobodnie podróżować do i z Kanady. Jednakże, w celu spełnienia zobowiązań rezydencyjnych, musi fizycznie przebywać w Kanadzie przez dwa lata w ciągu każdego okresu pięcioletniego po tym, jak otrzyma status stałego rezydenta (od przybycia do Kanady). Wyjątek od tej zasady ma zastosowanie wyłącznie w następujących przypadkach:

* Stały rezydent towarzyszy małżonkowi lub partnerowi cywilnemu, który/a jest obywatelem kanadyjskim;

* Stały rezydent jest dzieckiem poniżej 19. roku życia, towarzyszącym rodzicowi, który jest obywatelem Kanady;

* Stały rezydent jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przez kanadyjską firmę, służby publiczne Kanady lub służby publiczne kanadyjskiej prowincji;

* Stały rezydent jest dzieckiem poniżej 19. roku życia, towarzyszącym rodzicowi, który jest Stałym Rezydentem przebywającym poza Kanadą i zatrudnionym w pełnym wymiarze przez kanadyjską firmę, służby publiczne Kanady lub służby publiczne kanadyjskiej prowincji. Stały rezydent może stracić swój status, jeśli nie dotrzyma zobowiązań rezydencyjnych. Gdy stały rezydent nie spełnia swoich zobowiązań, może zostać wydany nakaz wyjazdu. Nakaz ten wymaga, aby dana osoba opuściła Kanadę. Od decyzji o nakazie wyjazdu można odwołać się do IAD w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat procedury ubiegania się o stały pobyt w Kanadzie w kategorii Wykwalifikowanego Pracownika, prosimy o kontakt z naszym biurem.

We offer a range of exclusive services to help you to immigrate to Canada beginning with an assessment of your Canadian immigration eligibility to easing your settlement in Canada.

Jak możemy ci pomóc?

Oferujemy szereg usług, które pomogą Ci wyemigrować do Kanady.