Informacje ogólne

Osoby, które nie mają statusu stałego rezydenta w Kanadzie, ani nie są obywatelami Kanady, a które chcą przebywać tymczasowo w Kanadzie w celach zarobkowych, najprawdopodobniej będą musiały ubiegać się o zezwolenie na pracę. Zezwolenia na pracę nie są wydawane osobom, które chcą przyjechać do Kanady w celu szukania pracy. Zezwolenie jest wydawane tylko wtedy, gdy została przedłożona oferta zatrudnienia.

Należy zauważyć, że zezwolenie na pracę nie jest umową o pracę. Służy ono wyłącznie w celu umożliwienia cudzoziemcowi podjęcia pracy w Kanadzie, by wypełnić niedobór siły roboczej oraz wspierać wzrost gospodarczy Kanady.

Zezwolenie na pracę zwykle zawiera szczegółowe warunki, w tym daty rozpoczęcia i zakończenia pracy, nazwę pracodawcy, miejsce zatrudnienia, a także zajmowaną pozycję. Jeśli cudzoziemiec nie przestrzega warunków określonych w zezwoleniu na pracę, może zostać zaskarżony i poproszony o opuszczenie Kanady. Pracodawca może również zostać poddany postępowaniu dyscyplinarnemu i mogą mu być postawione zarzuty. Większość zezwoleń na pracę jest specyficznych dla pracodawcy i nie mogą one zostać użyte w innej firmie. W momencie, gdy zatrudnienie zostało zakończone, cudzoziemiec musi złożyć podanie o nowe zezwolenie na pracę w celu podjęcia pracy na nowej pozycji. W niektórych przypadkach, cudzoziemiec otrzyma „otwarte” zezwolenie na pracę, które pozwoli mu pracować na dowolnej pozycji dla dowolnego pracodawcy w Kanadzie.

Zatrudnienie potwierdzone przez HRSDC vs. Zatrudnienie zwolnione z konieczności potwierdzenia przez HRSDC

Istnieją dwa rodzaje zezwoleń na pracę: Zatrudnienie potwierdzone przez Human Resources and Skills Development Canada (Kanadyjski Rozwój Kadr i Umiejętności) oraz Zatrudnienie zwolnione z konieczności potwierdzenia przez Human Resources and Skills Development Canada (Kanadyjski Rozwój Kadr i Umiejętności).

Zatrudnienie potwierdzone przez HRSDC wymaga zatwierdzenia od HRSDC. Zatwierdzenie to oznacza, że nie ma innych Kanadyjczyków, którzy są wykwalifikowani do zajęcia tego stanowiska. Aby ubiegać się o to zatwierdzenie, pracodawca musi podać szczegóły oferowanej pozycji, dowód jego prób rekrutacyjnych w Kanadzie, a także dowód na niemożność znalezienia odpowiedniego Kanadyjczyka do podjęcia pracy na tym stanowisku.

Zatrudnienie zwolnione z konieczności potwierdzenia przez HRSDC to takie, które korzysta z niektórych zwolnień wynikających z Ustawy o imigracji i ochronie uchodźców. Ten rodzaj zezwolenia na pracę charakteryzuje się przyspieszonymi czynnościami administracyjnymi i wymaga mniej formalności. Kategorie, które kwalifikują się do Zatrudnienia zwolnionego z konieczności potwierdzenia przez HRSDC to:

* Specjaliści, przedsiębiorcy i inwestorzy Północno-Amerykańskiego Układu Wolnego Handlu. Rozporządzenie umożliwia także wydawanie zezwoleń na pracę osobom, którzy wkraczają na terytorium Kanady w ramach innych rodzajów umów międzynarodowych, takich jak Układ ogólny w sprawie handlu usługami (GATS).

* Niektórzy przedsiębiorcy, pracownicy przenoszeni wewnątrz przedsiębiorstwa i inne typy pracowników, którzy dostarczają znaczne korzyści dla Kanadyjczyków lub rezydentów poprzez pracę w Kanadzie.

* Osoby, których zatrudnienie w Kanadzie zapewnia podobne zatrudnienia dla Kanadyjczyków za granicą, takie jak uczestnicy programów wymiany młodzieży, nauczycieli i innych programów wzajemnej wymiany.

* Zagraniczni studenci studiujący w Kanadzie, którzy muszą pracować w celu realizacji staży związanych ze współpracą.

* Studenci zagraniczni w Kanadzie składający wnioski w ramach Zezwolenia na pracę.

* Studenci zagraniczni w Kanadzie dążący do otrzymania podyplomowego zatrudnienia.

* Małżonkowie i partnerzy cywilni wykwalifikowanych cudzoziemców, małżonkowie i partnerzy cywilni niektórych zagranicznych studentów, małżonkowie i partnerzy cywilni osoby wykonującej zatrudnienie podyplomowe w przypadku niektórych studentów zagranicznych i doktorantów.

* Osoby podejmujące pracę charytatywną lub działalność religijną.

* Obywatele zagraniczni, którzy przebywali w niektórych krajach przez ponad sześć (6) miesięcy w ciągu pięciu lat przed ich przybyciem do Kanady; i

* Cudzoziemcy pracujący w zawodach, w których ochrona zdrowia publicznego jest przedmiotem troski (np. praca z dziećmi i / lub osobami starszymi, praca w sektorze żywności i / lub przemyśle rolnym oraz praca w sektorze opieki zdrowotnej).

Ubieganie się o zezwolenie na pracę

W wielu przypadkach cudzoziemcy muszą ubiegać się o zezwolenie na pracę w kanadyjskiej Ambasadzie, Konsulacie lub High Commission za granicą. Jednak niektórzy kandydaci z państw zwolnionych z wiz mogą teraz wnioskować w punkcie granicznym.

Badania lekarskie

Niektórzy cudzoziemcy mogą być zobowiązani do poddania się badaniom lekarskim przed uzyskaniem zezwolenia na pracę.

Numer Ubezpieczenia Społecznego (SIN)

Cudzoziemcy muszą ubiegać się o Numer Ubezpieczenia Społecznego, który jest wymagany od momentu rozpoczęcia pracy. Numer Ubezpieczenia Społecznego jest używany przez pracodawcę do celów podatkowych.

Cudzoziemcom wydawany jest SIN, który zaczyna się od cyfry „9”, wskazując innym, że są oni obcokrajowcami. Każda osoba, która ubiega się o SIN, otrzyma kartę SIN. Na karcie SIN obcokrajowca znajduje się data ważności. Karty SIN są ważne do końca dozwolonego pobytu danej osoby w Kanadzie, maksymalnie pięć lat.

Regionalna Opieka Zdrowotna

Obywatele obcych państw mogą ubiegać się o ubezpieczenie zdrowotne w prowincji, w której pracują. Plan Ubezpieczenia Zdrowotnego Ontario (Ontario Health Insurance Plan – OHIP) nabiera skuteczności dziewięćdziesiąt (90) dni po tym, jak cudzoziemiec rozpoczyna swoją pracę. Członek rodziny cudzoziemca może również być do niego zakwalifikowany, w zależności od warunków zatrudnienia cudzoziemca.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat procedury ubiegania się o zezwolenie na pracę, prosimy o kontakt z naszym biurem.

HRSDC Confirmed Employment vs. HRSDC Confirmation-Exempt Employment

Generally, there are two types of Work Permits: Human Resources and Skills Development Canada Confirmed Employment (HRDSC Confirmed Employment); and Human Resources and Skills Development Canada Confirmation-Exempt Employment (HRDSC Exempt Employment).

HRDSC Confirmed Employment requires an approval from HRDSC. This approval signifies that there are no other Canadians qualified to fill the position. In order to apply for this approval, the employer must provide details of the position being offered, proof of their recruitment efforts in Canada, and evidence of their inability to find a suitable Canadian to fill the position.

The HRSDC Exempt Employment is one that benefits from certain exemptions under the Immigration and Refugee Protection Act. This type of Work Permit has expedited processing and involves less paperwork. The categories of work that fall under the HRSDC Exempt Employment are:


* North American Free Trade Agreement professionals, traders and investors. A regulation also allows the issuance of Work Permits to people who enter Canada under other types of international agreements such as the General Agreement on Trade in Services (GATS).
* Some types of entrepreneurs, intra-company transferees and other types of workers, who will provide significant benefit to Canadians or permanent residents by working in Canada.
* Persons whose employment in Canada provides similar employment to Canadians abroad, such as participants in youth exchange programs, exchange teachers and other reciprocal programs.
* Foreign students studying in Canada who need to work in order to fulfill co-op placements.
* Foreign students in Canada applying under the Off-Campus Work Permit program.
* Foreign students in Canada seeking to purse post-graduate employment.
* Spouses and common-law partners of skilled Foreign Nationals, spouses and common-law partners of certain foreign students, spouses and common-law partners of a person doing post-graduation employment for certain foreign students and post-doctoral fellows.
* Persons undertaking charitable or religious work.
* Foreign Nationals who had resided in certain countries for more than six (6) months within a five year prior to their arrival in Canada; and
* Foreign Nationals in occupations where the protection of public health is a concern (such as working with children and/or the elderly, working in the food and/or agriculture industry, and working in the healthcare industry).

Applying for a Work Permit

In many cases, Foreign Nationals must apply for a Work Permit at a Canadian Consulate, Embassy or High Commission abroad. However, certain applicants from visa-exempt countries may now apply at the Port of Entry.

Medical Examinations

Some Foreign Nationals may be required to undergo a medical examination prior to being granted a Work Permit.

Social Insurance Number (SIN)

Foreign Nationals must apply for a Social Insurance Number, which is required upon the commencement of employment. The Social Insurance Number is used by the employer for tax purposes.

Foreign Nationals are issued a SIN that begins with the number “9”, which indicates to others that they are a Foreign National. Each person who applies for a SIN receives a SIN Card. On the SIN Card of a Foreign National is an expiry date. These SIN cards are valid until the end of the person’s authorized stay in Canada, to a maximum of five years.

Provincial Health Coverage

Foreign Nationals may apply for health coverage in the province in which they work. In Ontario, the Ontario Health Insurance Plan (OHIP) becomes effective ninety (90) days after the Foreign National commences his or her employment. The Foreign National’s family member may also be eligible, depending on the Foreign National’s employment terms.

For further information regarding the procedures for applying for Canadian Permanent Residence under the Family Class category, please contact our office.

We offer a range of exclusive services to help you to immigrate to Canada beginning with an assessment of your Canadian immigration eligibility to easing your settlement in Canada.

Jak możemy ci pomóc?

Oferujemy szereg usług, które pomogą Ci wyemigrować do Kanady.