Informacje ogólne

Łączenie rodzin jest jednym z najwyższych priorytetów CIC (Obywatelstwa i Imigracji Kanady). Ta kategoria jest dla kandydatów, którzy mają bliskiego krewnego, który jest obywatelem Kanady lub Rezydentem Stałym w Kanadzie.

Wnioskodawcy w tej kategorii nie muszą spełniać wymagań systemu punktowego lub uznaniowych kryteriów selekcji, stosowanych w innych kategoriach wniosków. Zamiast tego, są oni sponsorowani przez krewnego, który udzieli pomocy wnioskodawcy w zaaklimatyzowaniu się w Kanadzie.

Kto może być sponsorowany

Tylko następujący członkowie Kategorii Rodzinnej mogą być sponsorowani: małżonkowie, partnerzy cywilni lub małżeńscy w wieku 16 lat lub starsi, rodzice i dziadkowie, dzieci na utrzymaniu, w tym dzieci adoptowane, dzieci poniżej 18 roku życia, które zamierza się adoptować; dzieci pod opieką; bracia, siostry, siostrzeńcy, siostrzenice i wnuki, które są sierotami; w wieku poniżej 18 lat, nie będące w związku małżeńskim lub w związku cywilnym.

Sponsorzy i współ-sponsorzy

Sponsorzy posiadają prawny obowiązek, aby pomóc cudzoziemcowi będącemu sponsorowanym, a zatem mogą być zmuszeni do spełnienia określonych wymagań dochodowych, określonych w Ustawie o imigracji i ochronie uchodźców. Sponsor i każdy współ-sponsor jest odpowiedzialny za zapewnienie podstawowych potrzeb dla osoby, która jest sponsorowana i osób na jej utrzymaniu przez okres od trzech do dziesięciu lat po przybyciu krewnych do Kanady. Jeżeli kanadyjski sponsor nie wspiera cudzoziemca, a cudzoziemiec otrzymuje pomoc społeczną, władze mogą podjąć kroki prawne.

Współ-sponsorzy są konieczni, gdy jedna osoba nie może spełnić minimalnych wymagań finansowych. Żonaci i partnerzy cywilni, którzy są stałymi rezydentami lub kanadyjskimi obywatelami, mogą być współ-sponsorami.

Współ-sponsorzy mają takie same obowiązki jak sponsor, i muszą podpisać formularze wniosków o sponsorowanie. Sponsorzy i współ-sponsorzy muszą być kanadyjskimi stałymi rezydentami lub kanadyjskimi obywatelami w wieku powyżej dziewiętnastu (19) lat. Sponsorzy i współ-sponsorzy muszą zamieszkiwać w Kanadzie, lub jeśli są Kanadyjczykami, wykazać, że planują powrót do Kanady ze sponsorowanym krewnym. Sponsorzy i współ-sponsorzy nie mogą być w stanie upadłości, zalegać w związku z poprzednim sponsoringiem, być w więzieniu, na wydaleniu lub oskarżonymi o poważne przestępstwo.

Adoptowanie dziecka z innego kraju

Aby adoptować dziecko z innego kraju, należy najpierw zgłosić się do odpowiedniej agencji rządowej, uprawnionej do pomocy w adopcji. Gdy adopcja została uzgodniona, należy wtedy rozpocząć proces sponsorowania i proces imigracyjny. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat adopcji międzynarodowych, prosimy o kontakt z naszym biurem.

Badania lekarskie

Wnioskodawca i każda z osób będąca na jego utrzymaniu (bez względu na to, czy towarzyszą oni Wnioskodawcy czy nie) jest zobowiązana do poddania się badaniom lekarskim. Badanie lekarskie musi być wykonywane przez lekarza, który został zatwierdzony przez Citizenship and Immigration Canada (Obywatelstwo i Imigracja Kanady) do wykonania tych testów. Wnioskodawca i każdy zależny od niego musi przejść badania lekarskie, aby wykazać, że żaden z nich nie cierpi na chorobę, która mogłaby stworzyć zagrożenie dla zdrowia publicznego lub mogłaby stawiać znaczne wymagania dotyczące serwisów socjalnych i / lub zdrowotnych Kanady.

Certyfikaty policyjne

Każdy wnioskodawca i osoby zależne w wieku powyżej osiemnastu (18) lat, muszą przedstawić zaświadczenia o niekaralności od policji z każdego kraju, w którym zamieszkiwali powyżej sześciu miesięcy. Wnioskodawca może skonsultować się z konsulatami, ambasadami i komisjami wyższymi krajów w przypadku wystąpienia trudności w uzyskaniu wymaganych zaświadczeń.

Wyjazd z Kanady

Rezydent stały może swobodnie podróżować do i z Kanady. Jednakże, w celu spełnienia zobowiązań rezydencyjnych, musi fizycznie przebywać w Kanadzie przez dwa lata w ciągu każdego okresu pięciu lat po tym, jak otrzyma status stałego rezydenta (od przybycia do Kanady). Wyjątek od tej zasady ma zastosowanie wyłącznie w następujących przypadkach:

* Stały rezydent towarzyszy małżonkowi lub partnerowi cywilnemu, który/a jest obywatelem kanadyjskim;

* Stały rezydent jest dzieckiem poniżej 22. roku życia, towarzyszącym rodzicowi, który jest obywatelem Kanady;

* Stały rezydent jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przez kanadyjską firmę, służby publiczne Kanady lub służby publiczne kanadyjskiej prowincji;

* Stały rezydent jest dzieckiem poniżej 22. roku życia, towarzyszącym rodzicowi, który ma status rezydenta stałego przebywającym poza Kanadą i zatrudnionym w pełnym wymiarze przez kanadyjską firmę, służby publiczne Kanady lub służby publiczne kanadyjskiej prowincji.

Stały rezydent może stracić swój status, jeśli nie dotrzyma zobowiązań rezydencyjnych. Gdy rezydent na stałe nie spełnia swoich zobowiązań rezydenta, może zostać wydany nakaz wyjazdu.

Nakaz ten wymaga, aby dana osoba opuściła Kanadę. Od decyzji o nakazie wyjazdu można odwołać się do IAD w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Apelacje

W przypadku, gdy urzędnik imigracyjny odrzuci wniosek o sponsoring, sponsor i wnioskodawca zostaną powiadomieni na piśmie o powodach odmowy. Sponsor może odwołać się w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania listu odmownego od Citizenship and Immigration Canada (Obywatelstwo i Imigracja Kanady).

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat procedur ubiegania się o stały pobyt w Kanadzie w Kategorii Rodzinnej, prosimy o kontakt z naszym biurem.

We offer a range of exclusive services to help you to immigrate to Canada beginning with an assessment of your Canadian immigration eligibility to easing your settlement in Canada.

Jak możemy ci pomóc?

Oferujemy szereg usług, które pomogą Ci wyemigrować do Kanady.